دانشجویان گرامی درس سیبرنتیک و ارتباطات (دوره دکتری)

۱- مهلت ارسال پذیرش مقاله برای دریافت نمره درس در تاریخ دهم تیرماه به پایان می‌رسد و پس از آن جمع نمرات کلاسی، امتحان کتبی و مقاله (اگر پذیرش ارائه شده باشد) در سامانه آموزشی دانشگاه ثبت می‌شود

۲- درج نام استاد در مقاله به عنوان همکار مجاز نیست و مقاله باید فقط به نام دانشجو  برای نشریه‌های تخصصی (و نه الزاماً علمی پژوهشی و ترویجی) فرستاده شود

۳- در مهلت مقرر، همه گونه همکاری به عمل خواهد آمد تا مقاله‌های دانشجویان با سرعت داوری شده و پذیرش دریافت نمایند.