دکتر محمد ابویی اردکان
داتشیار دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت

دکتر محمود بابایی
استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده
وبلاگستان فارسی، یکی از عرصه‌های مهم کنشگری دینی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در فضای سایبر ایران است.ابزارهای ارتباطی اینترنت،  الگوهای ارتباط بین کنشگران- کنشگران، کنشگران- محتوا،  و سایر الگوهای ارتباط بین فردی را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله ضمن بررسی نظری پدیده وبلاگ، به طور خاص، نتایج یافته‌های پژوهشی که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک وب‌سنجی، وضعیت استفاده کنشگران فضای وبلاگستان فارسی از سازوکارهای تعاملی و ارتباطی در وبلاگ‌ها را مورد مطالعه قرار داده است، منعکس می‌نماید. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین استفاده از سازوکارهای ارتباطی و تعاملی و الگوهای شفافیت،انتشار و الگوی تولید محتوای گفتمان‌های فضای سایبری ایران وجوددارد .

کلیدواژه‌ها:  الگوی انتشار، الگوی شفافیت، الگوی تولید محتوا، سازوکارهای ارتباطی، فضای سایبر، وبلاگستان فارسی، وبلاگ‌نویسی

متن کامل مقاله