محتوای موجود در وبلاگستان فارسی می‌تواند از شاخص‌های وضعیت تکاپوی فرهنگی، اجتماعی و کنشگری سیاسی جامعه ایران باشد. محتوای وبلاگستان باز نمایی هویت افراد و گروه‌ها در بخشی مهم از فضای سایبر است که هم معرف فرد و هم فضای تنفس جامعه است. این پژوهش با پیمایش دیدگاه ۳۸۴ وبلاگ‌نویس و تحلیل محتوای ۳۸۴ وبلاگ از وبلاگستان فارسی، به دنبال این پرسش‌های اساسی بود که تولید این تولید محتوامحتوا در چه وضعیتی است و وبلاگ‌نویسان چه نگرشی به تولید محتوا دارند. یافته‌های پژوهش، از یک سو وجود نوعی رکود در تولید محتوا و رواج کپی‌برداری وسیع از مطالب وبلاگ‌ها و سایت‌ها، و از سوی دیگر، تنوع موضوعی، به ویژه استفاده از قالب‌های متنوع رسانه‌ای را نمایان کرد. افزون بر این، فقر مهارت‌های فنی وبلاگ‌نویسان را به شکل چشمگیر در جامعه مورد مطالعه پدیدارنمود. برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به پرسش‌های پژوهش، به دو روش متفاوت کمی و کیفی تکیه شد و نتایج مرتبط با آن‌ها نیز بنا به ضرورت به طور جداگانه توصیف و تحلیل گردید. در نتیجه‌گیری کلی پژوهش، لازم است نوعی تلفیق و آمیختگی بین نتایج هر دور روش ایجاد شود و با ارزیابی نتایج، تناسب یافته‌ها و پاسخ‌ها را با فرضی‌ها و پرسش‌های پژوهش در یک نگرش کلی جمع‌بندی شود.

نشریه گفتمان علم و فناوری دوره دوم سال ۱۳۹۵ شماره ۱