■ پایان اجرای طرح « تحلیل و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پیشتیبانی بند‌های «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه پنج‌ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎعی، ﻭ ﻓﺮﻫﻨگی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍن و بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم با رویکرد چابک»

دبیرخانه شورای عالی عتف برخی از وظیفه‌های اجرایی و قانونی شورا را که در مواد ۶۴ و ۱۳۲ قانون تکلیف شده است، با بهره‌برداری از سامانه مشهور به سمات انجام می‌دهد. برای این کار تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) برای پشتیبانی انجام بندهای «ب»، «پ»، و «ت» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (برنامه ششم) و ماده یک دستورعمل اجرایی بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۳۱ قانون موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور) انجام می‌شود.

این سامانه برای پاسخگویی به نیازهای شورای‌عالی عتف نیاز به دو بخش سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار و سیستم مدیریت مستندات دارد که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های آن در زمان انجام طرح روشن خواهد شد.

این سیستم بر پایه دیدگاه بهره‌بردار، بر توسعه سریع آن و با رویکرد چابک، تحلیل و طراحی می‌شود. در این رویکرد گروه طراحی توسعه و بهره‌بردار سامانه در پیوندی پیوسته به درک مشترک از سامانه می‌رسند و در این فرایند، مستندات طراحی را تولید می‌کنند. شناسایی و بررسی نیازهای شورای‌عالی عتف، قوانین و مقررات بالادست این سامانه، طراحی و مدل سازی فرایندهای کاری سیستم، طراحی مفهومی پایگاه داده، طراحی فرم‌های اصلی و ساخت نمونه سامانه از برون‌دادهای کلیدی این طرح است.

منبع: ایرانداک