نام و نام خانوادگی: محمود بابائی

محل تولد: همدان

تحصیلات:بابایی

دیپلم اقتصاد اجتماعی از دبیرستان دکتر علی شریعتی (رضا شاه سابق)؛

لیسانس علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی) عنوان پایان نامه: منوگرافی روستای چشین؛

فوق لیسانس علوم اطلاع رسانی و کتابداری (دانشگاه تهران) عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛

دوره دکتری علوم ارتباطات (علامه طباطبایی) عنوان پایان نامه درحال اجرا: فضای سایبر ایران و گفتمانهای آن.

پیشینه علمی

مجری پروژه های
۱- بررسی مشکلات اسیران (آزادگان) جنگ تحمیلی (۱۳۶۷) – مجری

۲- سانسور در ایران (۱۳۷۲) – مجری

۳- بررسی، تحلیل و مدلسازی نیازهای اطلاعاتی (۷-۱۳۷۶) – مجری

۴- طراحی و استقرار پایگاه اطلاعات منابع زبان و زبانشناسی- کانون زبان ایران (۶-۱۳۷۵) – مجری

۵- طراحی و استقرار پایگاه اطلاعات مراکز زبانشناسی (تولید کنندگان اطلاعات) در داخل و خارج از کشور- کانون زبان ایران (۱۳۷۵) – مجری

۶- نیازسنجی برای مراکز اطلاع رسانی: طراحی ساختار روابط بین مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها (۹-۱۳۷۷) – مجری

۷- طراحی سیستم و اجرای سایت وب گروههای پژوهشی و واحدهای اجرایی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۸– مجری

۸- نشر الکترونیکی و ارائه یک مدل برای نشر اطلاعات مدارک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران – مجری

۹- یادگیری الکترونیکی: با تأکید بر یادگیری مبتنی بر وب و طراحی مدلی برای یادگیری مبتنی بر وب در حوزه علوم اطلاع رسانی. ۱۳۸۴-۱۳۸۶(مجری)

۱۰- تأثیر فضای سایبر بر رفتار سیاسی(ناتمام)

۱۱- فضای سایبر ایران و الگوهای گفتمانی آن (در دست اجرا)

ناظر پروژه های
۱- بررسی فعالیتهای اطلاع رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۸ – ناظر
۲- بررسی تطبیقی تحصیلات تکمیلی اطلاع رسانی و کتابداری در چهارکشور جهان: انگلستان، ایران، هند و امریکا( ۱۳۷۸) – ناظر
۳- بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله (۸-۱۳۷۷) – ناظر
۴- تعیین نیازهای اطلاعاتی الکترونیکی اعضا هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران- ناظر
۵- سنجش نگرش مجریان طرحهای اشتراک منابع، پیرامون عوامل موفقیت همکاری بین کتابخانه ها و اشتراک منابع٫ زمستان ۱۳۸۰٫-ناظر

راهنما و مشاوره
۱- شناسایی و انتخاب مراکز مناسب تحویل مدرک در دنیا- داور

۲- بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران- داور

۳- داوری پایان‌ نامه کارشناسی ارشد

همکار پروژه های
۱- تأثیر جنگ بر دانش آموزان (۱۳۶۵) – همکار
۲- برنامه ریزی استراتژیک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(ویرایش اول و دوم)(همکار)
۳- طراحی و پیاده سازی پایگاه سایت وب برای گردآوری و اشاعه اطلاعات مربوط به تغییر نظام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (همکار)
۴- تهیه پیشنهاد طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (همکار)

تدریس
۱- دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده علوم اجتماعی- اصول نشر و آموزش الکترونیکی: ۱۳۸۶-۱۳۸۹

۲- کارگاه آموزشی «نشر الکترونیکی» . پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۷ (دو مرحله)

۳- کارگاه آموزشی «نشر الکترونیکی» . دانشگاه تربیت مدرس٫ ۱۳۸۸

۴- کارگاه آموزشی «نشر الکترونیکی» . پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۸

۵- دانشگاه تهران- دانشکده برق و کامپیوتر- یادگیری الکترونیکی- ترم دوم ۹-۱۳۸۸

سایر:
۱- سردبیر مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۹-۱۳۸۷

۲- مدیر گروه پژوهشی استانداردهای اطلاع رسانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۸-۱۳۸۶

۳- طراحی و مدیریت سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(به جز پایگاهها)۱۳۷۸-۱۳۸۶

انتشارات
کتاب:
۱- یادگیری الکترونیکی (تألیف). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات؛ نشر چاپار(۱۳۸۹).

۲- نیاز سنجی اطلاعات (تألیف) .تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،۱۳۷۸، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶(ویرایش دوم /چاپ سوم)

۳- نشر الکترونیکی (تألیف) .تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، (۱۳۸۲)

مقاله:
۱- کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان. (حمید کاظمی و محمود بابائی)فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. دوره ۲۴شماره ۱ (پاییز ۱۳۸۷) صفحه: ۱۴۱-۱۱۷

۲- مبانی نیازسنجی اطلاعات. فصلنامه اطلاع رسانی، دورۀ ۱۲، شماره ۴، تابستان.۱۳۷۶٫

۳- بررسی پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع رسانی.، دوره ۱۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵٫

۴- معرفی پایگاههای اطلاعاتی خارجی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه اطلاع رسانی، دورۀ ۱۱، شماره ۳، بهار ۱۳۷۵٫

۵- سیستمهای اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات(ترجمه). فصلنامه اطلاع رسانی، دوره ۱۲، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶

۶-مهارتهای مورد نیاز برای یادگیری مبتنی بر وب. فصلنامه مدیریت اطلاعات، دوره اول شماره ۳-۴، ۱۳۸۵٫ صص. ۱۰۵-۱۲۳

۷- وب چیست و چگونه کار می کند؟ مجله الکترونیکی نما(ارتباط علمی)- شماره اول دوره اول-زمستان ۱۳۷۹٫

۸- مهارتهای مورد نیاز برای نشر الکترونیکی. (در دست انتشار)

مقاله سمینار:
۱- طراحی سایت کتابخانه ها: روشها و سازوکارها. مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ سال ۱۳۸۲٫ جلد دوم، صص. ۲۰۵-۲۳۲،انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۴٫

نظارت برترجمه، ویرایش و انتشار ۹ عنوان از مجموعه کتابهای اسلیب:
۱- انتخاب منابع اطلاعاتی
۲- ارزشیابی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
۳- مدیریت مجموعه های فیلم و ویدیو
۴- تهیه راهنما برای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
۵- برنامه ریزی حوادث در خدمات اطلاع رسانی و کتابداری
۶- برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
۷-تبلیغ کارآمد سایت وب
۸- دورکاری برای کتابداران و اطلاع رسانان
۹- مدیریت خودکارسازی کتابخانه ها

گفتگو:
برای پاسخ به دو نیاز در نشر الکترونیکی. کتاب هفته. شماره ۱۳۴، پیاپی ۵۲۱، ۱ شهریور ۱۳۸۱٫

سایر:
نشر الکترونیکی. روزنامه اقتصادی آسیا، از ۲۵ تیرماه تا ۲۲ مردادماه ۱۳۸۱٫

اطلاعات تماس
سایت شخصی: اطلاعات و ارتباطات http://www.elpdoc.com
ایمیل: elpdoc( at )gmail.com

نسخه چاپی (pdf)