از اوایل اسفندماه ۱۳۸۷ که فضای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به شدت داغ  و گاهی ملتهب می شد، در اندیشه مطالعه بر روی میزان تأثیر فضای سایبر در این انتخابات بودم. چرا که هیجان و شور رقابت در محیط سایبر، نشانی از بی‌سابقه بودن رقابت در فضای مجازی، به این وسعت در کشور ما داشت. با مراقبت کامل و با استفاده از امکانات نرم افزاری، فضای اینترنت را رصد نموده و مستندات لازم درباره نقش اینترنت در انتخابات پیش‌رو، گردآوری کردم. حجم اطلاعاتی و مستندات، به شکلی شگفت‌آورروز به روز افزونتر می‌شد! پیشینه و منابع علمی خارجی نیز مورد توجه قرارداده و در حد توان شمار قابل توجهی از منابع علمی گردآوری شد.  گویا، همه شواهد، نوید یک پژوهش علمی پرثمر و مفید را می داد! اما، علیرغم بکر بودن و ضرورت این پژوهش علمی ، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که برای پژوهش فضای مناسبی نبود و اما و اگرهای بسیاری مطرح می‌شد که در یک کار پژوهشی، ممکن بود همه چیز را  دچار ابهام سازد. در واقع مسیر پژوهش به سمت دیگری کشیده می‌شد که از پاسخ دادن به پرسش یا پرسشهای پژوهش، باز می‌ماندم. اگرچه هنوز هم جای چنین بررسی علمی خالی است، اما، اقتضای کار علمی، و نه سیاسی، چیز دیگری است که امید است در این زمینه خاص، شرایط  آن فراهم شود.

اکنون، منابع الکترونیکی فراوانی به زبان انگلیسی، اعم از کتاب و مقالات و گزارشها را در اختیار دارم که می‌تواند منابع با ارزشی برای مرور ادبیات و پیشینه چنین پژوهشی باشد.اگر فرصتی بیابم، شاید هم به عنوان «مقاله مروری» حاصل برخی مطالعاتم را منتشر کنم. هنوز هم بر این باورم که این پژوهش یک کار ضروری است.

برای اطلاع علاقمندان، اطلاعات کتابشناسی برخی از منابع انگلیسی  مرتبط با موضوع رفتار سیاسی و محیط سایبر،  به تدریج در همین بخش منتشر می‌کنم :

این فهرست به تدریج کاملتر می‌شود

کتاب:

i

۱٫ A Guide to Finding a Smart Internet Strategy for 2000.(Brief Article): An article from: Campaigns & Elections by Mike Connell

۲٫ A Matter of Faith: Religion and the 2004 Presidential Election by David E. Campbell

۳٫ Air Wars: Television Advertising In Election Campaigns, 1952-2004, 4th Edition by West D

۴٫ Arab Mass Media: Newspapers, Radio, and Television in Arab Politics by William A. Rugh

۵٫ Are campaign finance laws ready for the Internet.(Bandwagon): An article from: Campaigns & Elections by Joseph E. Sandler and Neil P. Reiff

۶٫ Avoid cyberspace rip-offs. (political campaigns through the Internet): An article from: Campaigns & Elections by Mike Connell

۷٫ Black Politics and Black Political Behavior by Hanes Walton

۸٫ Bloggers on the Bus: How the Internet Changed Politics and the Press by Eric Boehlert

۹٫ Blogistan: The Internet and Politics in Iran by A. Srebeny and G. Khiabany

۱۰٫ Buyer’s Guide: Political Internet Services. (Where to find it, Where to buy it: Using the Internet in Politics).: An article from: Campaigns & Elections

۱۱٫ Campaigning Online: The Internet in U.S. Elections by Bruce A. Bimber and Richard Davis

۱۲٫ Campaigns and Elections American Style (Transforming American Politics) by James A. Thurber and Candice J. Nelson

۱۳٫ Case Studies: Using the Internet to Build Citizen Armies.: An article from: Campaigns & Elections by Roger Stone

۱۴٫ Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-Business, and E-Government : 5th IFIP Conference on e-Commerce, e-Business, and e-Government (I3E’۲۰۰۵), … in Information and Communication Technology) by Roch Glitho (Editor)

۱۵٫ Circuits of Culture: Media, Politics, and Indigenous Identity in the Andes (Visible Evidence) by Jeff D. Himpele

۱۶٫ Click On Democracy: The Internet’s Power To Change Political Apathy Into Civic Action by Grant Reeher, Steve Davis, and Larry Elin

۱۷٫ Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace (Helix Books) by Pierre Levy and Robert Bononno

۱۸٫ Communities in Cyberspace by Marc ASmith

۱۹٫ Computers and the Law: An Introduction to Basic Legal Principles and Their Application in Cyberspace by Robert Dunne

۲۰٫ Consultant Q&A: campaigning on the Internet. (Strategy & Tactics: Using the Internet in Politics).: An article from: Campaigns & Elections by Mary Clare Jalonick

۲۱٫ Agbese, Aje-Ori (2006) The Role of the Press and Communication Technology in Democratization The Nigerian Story. New York: Routledge.

۲۲٫ Ashby W. Ross (1999) An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & Hall LTD.

۲۳٫ Bangura, Abdoul Karim; Isayas, Dawit; Smith, Grald and Thomas, O. Micheal (1996)Political Behavior. USA: University Press of America.

۲۴٫ Bell, David (2001) An Introduction to Cyber-cultures. UK: Routledge.

۲۵٫ Desai, Nitin; et al. The Power of Ideas: Internet Governance in a Global Multi-Stakeholder Environment (2007) Wolfgang Kleinwächter (Ed.). Germany: Land of Ideas.

۲۶٫ Dijk, Teun A. van (2007) Political discourse and political cognition.

۲۷٫ Dodge, Martin and Kitchin, Rob (2001) Mapping Cyberspace. UK: Routledge.

۲۸٫ Goldsmith, Jack and Wu.,Tim (2006) Who controls the internet? : illusions of a borderless. New York: Oxford University Press.

۲۹٫ Janczewski, Lech J. and Colarik, Andrew M. (2008) Cyber Warfare and Cyber Terrorism. New York: Information science reference.

۳۰٫ Kizza, Joseph Migga(1998) Ethical and Social Issues in the Information Age. New York: Springer-Verlag.

۳۱٫ Kowalski, Robin M.; Limber, Susan P. and . Agatston. Patricia W (2008) Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age. USA: Blackwell Publishing Ltd.

۳۲٫ Schell, Bernadette H. (2007) The Internet and society: a reference handbook. California: ABC-CLIO, Inc.

۳۳٫ Steven, A. Peterson (1990) Political Behavior: Patterns in Everyday Life. Sage Publications, Inc.

۳۴٫ The Global Intercultural Communication Reader (2008) Molefi Kete Asante, Yoshitaka Miike,& Jing Yin (Editors). UK: Routledge.

۳۵٫ Wallace, Patricia (1999) M. The psychology of the Internet. USA: Cambridge University Press.

۳۶٫ Woshinsky, Oliv (2007)Explaining Politics: Culture, Institutions, and Political Behavior. Uk: Routledge.

استخراج اطلاعات کتابشناختی این چند کتاب هنوز میسر نشده، در اولین فرصت تکمیل خواهد شد

DEMOCRACY IN THE DIGITAL AGE CHALLENGES TO POLITICAL LIFE IN CYBERSPACE

Political Psychology

Handbook of Political Communication Research

Communicating in Cyberspace

Trust in Cyberspace

Psychological aspects of Cyberspace

Campaign and Election Reform A Reference Handbook Contemporary World Issues

Elections as Popular Culture in Asia

A Matter Of Faith Religion In The 2004 Presidential Election

The Internet national Elections

The Psychology of Media and Politics

The Social Logic of Politics Personal Networks as Contexts for Political Behavior

Typing Politics The Role of Blogs in American Politics

مقالات

Abendschön, Simone and Elff , Martin (2006) The Social Logic of Politics. Personal Networks as Contexts for Political Behavior.Politische Vierteljahresschrift, Volume 47, Number 2 / June, 2006

Anduiza, Eva; Cantijoch, Marta and Gallego, Aina (2007) Political Participation and the Internet: Descriptive Hypotheses and Causal. presented at the Symposium “Changing politics through digital networks:The role of ICTs in the formation of new social and political actors and actions”, Florence, 5-6 October 2007

Best, S.J. y Krueger, B.S. (2005). “Analyzing the Representativeness of Internet

Best, Samuel J. and Brian S. Krueger (2005). Analyzing the representativeness of Internet political participation. Political Behavior 27(2): 183-216.

Castells, Manuel (2005) Global Governance and Global Politics. PS, Political Science & Politics. Washington: Jan 2005. Vol. 38, No. 1; pp. 9-17.

George, Arthur and Robinson-Weber, sandra (1983) “The Mass Media, Political Attitudes, and Behavior”; Communication Research, Vol. 10, No. 4, 487-508 (1983).

John Gerstner (1999)The other side of cyberspace. Communication World. San Francisco: Mar 1999. Vol. 16, No. 4; pp. 11-19.

Kim, Ji-Young (2006) The impact of Internet use patterns on political engagement: A focus on online deliberation and virtual social capital. Information Polity, Volume 11, Number 1/2006, pp. 35-49

Knoke, David and Macke, Anne (1979) Toward a social indicators model of aggregate American political behavior: 1948–۱۹۷۶ .Political Behavior, Volume 1, Number 1 / March, 1979

Larson, James F. (1987) Global Television and foreign policy. Foreign Policy Association. No. 28.

Lee, Kwan Min (2006)Cyber Psychology & Behavior. August 2006, 9(4): pp. 415-422.

Ogbonna, Emmanuel and Harris, Lloyd C. (2007)Developing internet operations and subcultural dynamics: An exploratory study. Journal of Organizational Change Management, Vol. 20, No. 3, pp 388 – ۴۰۸٫

Political Participation”. Political Behavior, vol. 27, no. 2, pp. 183-216

Robbin, Alice and Buente , Wayne(2008) Internet Information and Communication Behavior during a Political Moment:The Iraq War, March 2003. Journal of the American Society for Information Science and Technology .May 13, 2008.

Wu, Denis(2005) Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges. Journalism and Mass Communication Quarterly. Columbia: Autumn 2005. Vol. 82, No. 3; pp. 742-744.