نقل از : ماهنامه مدیریت ارتباطات. شماره ۱۷ . مهر ماه ۱۳۹۰

رسانه نوین و سیر تحول تاریخی رسانه ها

دکتر محمود بابائی

چکیده

سیر تحولات تاریخی رسانه‌ها، حاکی از آن است که به اقتضای شرایط هر دوره ، استفاده از تعبیر «رسانه نوین» برای اطلاق به رسانه نوظهور رایج بوده، به گونه‌ای که از رادیو، تلویزیون، و سینما در هنگامه ظهورشان، به عنوان «رسانه نوین» یاد شده است. این مقاله در ابتدا به  سیر تحول مفهومی «رسانه نوین» و تعابیر رایج از آن، پرداخته و سپس،  بطور خاص، بررسی ویژگی‌های پدیده اینترنت به عنوان مهمترین رسانه مولود فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، و مظهر «رسانه نوین» در عصر کنونی، مورد توجه قرار داده است.


متن کامل یادداشت PDF