امروز در جلسه دفاع رساله دکتری دوست گرامی،  آقای دکتر حسین محبوبی منش شرکت کردم. دکتر محبوبی منش نسیم گونه آغاز کرد و طوفانی کار رساله را به انجام رساند.  دکتر محبوبی منش شخصیتی فکور و از نظر علمی در حوزه خودش صاحب تحلیل است. تسلط خوبی بر مباحث جامعه شناسی دارد و اکنون دانسته های خود را با حوزه ارتباطات آمیخته است. رساله اش از نظر کارهای مقدماتی و گردآوری اطلاعات انصافاً زحمتی طاقت فرسا نیاز داشت.  چند مورد اصلاح شکلی و محتوایی قرار شد در متن رساله اش انجام دهد که نشان داده است که از عهده آن به خوبی بر می‌آید . با دفاع خوب و البته کمی طولانی تر از وقت تعیین شده، توانست نمره عالی کسب کند. به ایشان تبریک می‌گویم. امیدوارم از نتایج علمی کار ایشان، در سازمان متبوع، به نحو مناسب استفاده شود.

مثل بسیاری از دوستان، یک اشکال در ارائه داشت و آن هم وضعیت تهیه و تدوین اسلایدها بود. دوستان گمان می کنند تصاویر را همانگونه که در کامپیوتر خود می‌بینند، در ویدیو پروژکتور هم نمایش داده می شود. رنگ و طرح صفحه و قلم و… اسلایدهای ایشان هم گاه چپ چین بود و گاه راست چین و  نمودارها را هم قابل تشخیص نبود.

درباره محتوای کار ایشان، بهتر دیدم به جای نقل یادداشتهای خودم، از چکیده تهیه شده توسط خودشان استفاده کنم تا رعایت امانت را کرده باشم:

چکیده :

موضوع اصلی این تحقیق ” تولید دانش” و مسئله اساسی آن، بررسی رابطه”ارتباطات علمی بین سازمانی” با “تولید دانش” است و جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) می باشد .هدف اصلی این تحقیق  بررسی کارکرد ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی ناجا در رابطه با تولید دانش انتظامی است. چارچوب نظری تحقیق، نظریه کنشگر-شبکه لاتوراست که جهت تنظیم فکر از چارچوب اجیل پارسونز، نیز  به عنوان یک وسیله تحلیلی جهت نیل به ترکیب نظری بهره گیری شده است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از: میان ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی ناجا با تولید دانش انتظامی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. تحقیق حاضر، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و بر حسب ماهیت، از نوع توصیفی و تحلیلی است، از جنبه گردآوری اطلاعات، بر روش های مطالعه موردی، اسنادی و علم سنجی استوار است. بر حسب نوع مطالعه، از جنبه زمانی، مبتنی بر مطالعه مقطعی است. سطح تحقیق، میانه و واحد تحلیل آن، سازمان است و سطح مشاهده آن نیز، تفاهم نامه های عملیاتی شده و خروجی های علمی مستند و مکتوب سازمان ناجا در قالب کارنامه پژوهشی و گزارش های عملکردی سالانه است. قلمروی جغرافیایی تحقیق نیز، در سطح ملی، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می باشد.ابزار جمع آوری تحقیق نیز، پرسشنامه معکوس و چک لیست است.که با استفاده از نرم افزار (اس پی اس اس) و نرم افزار “هیست سایت” از طریق آزمون های آماری مقتضی تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، شامل تفاهم نامه ها در حوزه ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی و خروجی های علمی ناجا است. آزمون های آماری انجام گرفته فرضیه تحقیق را تأیید نمود. همچنین پس از بررسی جامعه مورد مطالعه(ناجا) نتایج توصیفی عمده زیر  بدست آمد: انعقاد ۱۱۳۱ تفاهم نامه علمی برون سازمانی،جذب همکاری علمی تعداد ۴۸۵۲ پژوهشگر برون سازمانی، تولید ۵ مقاله علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی ای. اس٫ ای(از سال۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰)، تعداد ۴۵ اختراع ، اجرای ۹۵۳ طرح پژهشی ،انتشار۱۴۱۳مقاله علمی نمایه شده در نشریات علمی معتبر ، ترجمه ۱۰۷۲مقاله ،تالیف پژوهشی ۸۰۵کتاب ،ترجمه ۴۰۳ کتاب، دفاع از ۶۸۷ پایان نامه ک. ارشد و ۲۴رساله دکتری ،  اخذ گرید علمی برای ۱۵ نشریه پلیسی( ۳/۴درصد نشریات علمی معتبر کشور در حوزه علوم انسانی).

آقای دکتر محبوبی‌ منش کتابی را در زمینه ارزشها‏، با تأکید بر نظم و امنیت تألیف کرده اند که عنوان آن بدین قرار است: جامعه شناسی ارزشها: با تأکید بر نظم و امنیت. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی

دریافت  متن کامل کتاب PDF

کتاب جامعه شناسی ارزشها