در طرح موسوم به «تکفا» حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات در امور سازمانها و کسب و کار مورد توجه قرار گرفت. گزارشهای منتشر شده از عملکرد این طرح، نشان از آن دارد که اگرچه پشتیبانی دولت در رشد استفاده از فناوری اطلاعات در امور اجرایی و جاری و بسترسازی برای دولت الکترونیکی بی تأثیر نیست، اما، هنوز موانع و خلأهایی وجود دارد که پیش از آنکه مربوط به دسترسی به فناوری باشد، ریشه در فرهنگ و رفتارهای فرهنگی ما دارد. در واقع، اگر دسترسی به فناوری از پشتیبانی فکری و فرهنگی کاربران برخوردار نباشد، خود، عاملی  برای پیچیده تر شدن فرایندهای اجرایی و جاری می شود.ساماندهی نشر الکترونیکی در ایران

انتشار الکترونیکی منابع و اسناد دولتی و بخش خصوصی در محیط الکترونیکی اگرچه گامی مثبت در جهت تسهیل در اطلاع رسانی و دستیابی کاربران به اطلاعات مورد نیاز است، اما تبیین سیاستها و تدوین نوعی دستورالعمل و سازوکار ملی برای انتشار آنها ضرورت دارد(۱). فراخوان ملی برای تدوین سیاستهای انتشار اطلاعات در محیط الکترونیکی، شاید راهکاری مناسب برای رسیدن به این هدفی باشد. چنین اقدامی نیازمند هماهنگی و همراهی سازمانها و مراکز ذیربط است و از عهده یک دانشگاه  با پشتیبانی چند سازمان غیرمرتبط، خارج است؛ عزم ملی می طلبد.

۱- چه بسا چنین کاری متولی داشته (مانند شورایعالی اطلاع رسانی و..) و چنین فراخوانهایی هم انجام گرفته،  دوستانی که اطلاع دارند، مرا در کسب اطلاعات بیشتر یاری کنند.