سایت های شبکه‌ اجتماعی منبع مهمی برای داده‌های مربوط به رفتار طبیعی کاربران هستند. اطلاعات پروفایلها، پیوندهای موجود در آنها، دیدگاه‌های منتشر یا مبادله شده منابعی غنی برای تحلیل‌گران شبکه به شمار می آیند تا به الگوهای فکری، رفتاری و شاخصهای دیگر کنشگری کاربران دست یابند. به عنوان نمونه، گلدر (Golder)در سال ۲۰۰۷ مجموعه داده‌های مربوط به ۳۶۲ میلیون پیام مبادله شده چهار میلیون و دویست‌هزار کاربر فیس‌بوک را طی ۲۶ ماه مورد بررسی و تحلیل قرار دادند و به الگوی موقتیِ وابسته به زمان، از رفتارهای دانشجویان در این سایت شبکه اجتماعی دست‌یافتند.

لامپ (Lampe) و همکارانش نیز دست به چنین اقدامی بر روی تحلیل روابط بین پروفایلهای فیس‌بوک زدند. این نوع داده‌ها، افزون بر اینکه برای «تجسمی» کردن شبکه کارآیی دارد می‌تواند استفاده‌های متعددی به لحاظ تجاری، سیاسی، امنیتی، جامعه‌شناختی، مردم‌شناختی و روانشناسی اجتماعی داشته باشد.

۱- داده‌هایی که کنشگران در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کنند مانند تولید محتوای (متنی، صوتی، تصویری)، برچسب‌زنی (فوکسونومی)

۲- سایت های شبکه های اجتماعی «پروفایل – محور» هستند. داده‌هایی که کنشگران در  پروفایل خود درج می‌کنند و اطلاعات مربوط به علایق و ارتباطات خود را عرضه‌ می‌کند. این داده ها منبع و سرمایه با ارزش و منبع درآمد بسیار مهمی برای سرویس‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی است. فروش اطلاعات مربوط به علایق کاربران، آنان را در برابر حجم عظمیی از تبلیغات هدفمند قرار می‌دهد. افزون بر این، روشن است که اطلاعات پروفایل ها، می تواند کاربردهای گوناگون دیگری هم داشته باشد.

۳- داده‌هایی که می‌تواند با استفاده از روش تحلیل شبکه، از نتیجه کنش‌ها و تعاملات کنشگران در شبکه  ارتباطی، استخراج نمود، تعیین نقاط ثقل ارتباط در شبکه، و «گره»های (node) مهم، اطلاعات گسترده و ارزشمند درباره تعاملات و ارتباطات افراد و ماهیت و جهت‌گیری این ارتباطات در دسترس قرار می‌دهد.

۴- داده‌هایی مربوط به شبکه، سوگیری و فضای کلی آن.

نکته: ناپایداری فضای شبکه‌های اجتماعی، و تغییر در اطلاعات پروفایل ها، مناسبات و روابط بین گره‌ها، یک شاخص برای پی بردن به تغییر مداوم و لحظه‌ای داده‌ها در درون شبکه‌ها است. از این رو، اعتبار تحلیل داده‌ها نمی‌تواند طولانی باشد.

شاید دسترسی هدفمند و مطالعه علمی شبکه‌های اجتماعی، بدون مشارکت و همکاری گردانندگان این شبکه‌ها، ناممکن یا بسیار دشوار باشد. گردانندگان سایت های شبکه‌ اجتماعی به خوبی می دانند که داده های مربوط به کاربران هم اعتبار آنان است و هم سرمایه. نباید انتظار داشت که کسی سرمایه و اعتبار خود را به حراج بگذارد.
پی‌نوشت:
بخش دوم سخنرانی «نویسنده» در نشست آسیب شناسی شبکه های اجتماعی: نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۰