بیست و یکمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات

گفت وگوی الهه حسینی با دکتر محمود بابایی، با عنوان« کمپین ها؛ نقاط ثقل جامعه اطلاعاتی »

محورهای گفتگو: مفهوم و ویژگی‌های فضای سایبر؛ مزیت‌ها و محدودیت‌های فضای سایبر؛ تأثیر فضای سایبر بر زندگی واقعی/فیزیکی؛ کمپین‌های اجتماعی و کنشگری؛ اجتماعات مجازی؛ چالش‌های شکل گیری اجتماعات مجازی

متن کامل