فصلنامه علمی پژوهشی جامعه اطلاعاتی. سال اول، شماره ۱٫ پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫ صص. ۷۱-۹۶

چکیده

فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز  پیدایش نوعی رسانه‌ اجتماعی شده‌اند که توانسته است بسترهای مناسبی را برای
تغییرات اجتماعی ایجاد کند. این رسانه، با دارا بودن ویژگی تعاملی و اشتراک‌گذاری، فضای نوینی را در عرصه کنشگری ایجاد می‌کند. خاستگاه رسانه اجتماعی، پدیده وب۲ است که سازوکارهای لازم را از طریق سایت‌های شبکه ‌های اجتماعی،  برای خلق فضای نوینی به نام «فضای سایبر» فراهم می‌سازد. این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم فضای سایبر و ابزارهای تعامل و اشتراک در این فضا، بطور خاص به پدیده شبکه ‌های اجتماعی سایبر می‌پردازد.  گونه‌ شناسی، کارکردها، و آسیب ‌شناسی  شبکه‌ های اجتماعی، از جمله موضوع‌هایی افزودن تصویراست که درباره شبکه‌ های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: آسیب‌شناسی؛ جنبش‌های اجتماعی؛ رسانه اجتماعی؛ شبکه‌های اجتماعی؛ فرهنگ سایبر؛ فضای سایبر؛ وب۲؛ واقعیت مجازی.

متن کامل