وبلاگ‌ها یکی از رایج‌ترین بسترهای ارتباطی در فضای سایبر هستند. هم‌چنین، وبلاگ‌ها، از منابع دانش فعالیت‌های بشر و حاوی اطلاعات با ارزشی مانند واقعیات، دیدگاه‌ها و تجارب شخصی هستند؛ طی سال‌های اخیر، وبلاگ‌ها مشهودترین پدیده در فضای سایبر بوده‌اند. ماهیت تعاملی وبلاگستان، منجر به ایجاد الگوی نوین تبادل پیام و ارتباطات بین فردی و گروهی شده است که کاملاً با الگوی سنتی وب، متفاوت است. مطالعات پیشین نشان می‌دهد که مردم با پشتیبانی شبکه‌های ارتباطی وسیع، از وبلاگ برای حفظ و استحکام روابط بین خود و دیگران استفاده می‌کنند.تولید محتوای دیجیتال

سادگی و کفایت مهارت‌های فنی ابتدایی برای استفاده،  از جمله ویژگی‌های وبلاگ‌ها است. این ویژگی، خود موجب گوناگونی بیشتر وبلاگ‌ها از نظر ساختار، امکانات ارتباطی، قالب‌های محتوا، ارائه و نمایش محتوا، و دسترسی‌پذیری آن‌ها شده است. سرویس‌دهندگان وبلاگ، بنا به اهداف و خط و مشی تعیین شده خود، الگوهایی از طرح کلی و ساختار وبلاگ را به وبلاگ‌نویس ارائه می‌کنند. شاید این طرح و قالب اولیه، برای آغاز وبلاگ‌نویسی کفایت کند، اما امکانات ارتباطی، اشتراک‌گذاری و ارائه محتوا وبلاگ‌ها، می‌تواند بسیار فراتر از  «طرح اولیه» سرویس‌دهندگان وبلاگ باشد. آنچه که شبکه وبلاگ‌ها را به عنوان بسترهای گفتمان، حائز اهمیت می‌سازد، استفاده از امکانات تکامل‌یافته ارتباطی برای تسهیل و ارتقاء سطح تعامل بین کنشگران در فضای سایبر است.

موجودیت و اثرگذاری وبلاگستان مرهون محتوای آن است. اگرچه این پدیده می‌تواند چرخشی جدی از فرهنگ شفاهی به سوی فرهنگ نوشتاری و مستند شده باشد، اما داوری در باره ماندگاری و اثربخشی آن زودهنگام است.  تولید محتوا چرخه ارتباط را معنی‌دار نمود و بدان مفهوم می‌بخشد. چرخه ارتباط در وبلاگستان با محوریت محتوا، وابسته به ابزارها و سازوکارهای فنی خاص فضای سایبر است. از این رو، می‌توان چنین برداشت کرد که در تولید محتوا و معنابخشی آن به ارتباطات فضای سایبر، افزون بر متغیرهای انسانی، سازوکارهای وابسته به فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی نیز اثرگذار هستند.

اگر متغیرهای دخیل در تولید محتوا را به دو گروه اصلی متغیرهای انسانی و متغیرهای مرتبط با فناوری‌های نوین تقسیم کنیم، به نظر می‌رسد، ضمن حفظ اهمیت و جایگاه فناوری‌های نوین در تولید محتوا و بسترسازی برای ارائه آن، باید نقش عوامل انسانی را در بروز رفتار مرتبط با تولید محتوا و استمرار آن برجسته‌تر دید. فرهنگی که روح علمی و زایش محتوا در آن نهادینه شده است، مستقل از  فناوری‌های نوین، تولید محتوا به عنوان یک ارزش در آن یک ارزش تلقی می‌شود. از این رو، به نظر می‌رسد فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی این فرهنگ مولد را در نوزایی و تولید کمی محتوا مورد پشتیبانی قرار خواهد داد. به هر حال، نمی‌توان نقش فناوری‌های نوین را در ایجاد بستر ارائه، زمینه‌سازی، و ترغیب کاربران در تولید محتوا نادیده انگاشت. روح علمی که در فرایند روابط و کنشگری‌های رایج در اجتماعات آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و وبلاگستان به دست آمده و به عنوان ارزش به کاربران منتقل می‌شود، می‌تواند دارای پتانسیل ایجاد تحول در حوزه تولید محتوا باشد.  در  بررسی این «نقش‌ها» و «ارتباطات» ما در تحلیل آنچه در حوزه تولید محتوا در وبلاگستان فارسی می‌گذرد تواناتر می‌سازد.

ضرورت تولید اطلاعات، درباره کمیت و کیفیت محتوای وبلاگستان فارسی، و شفاف نمودن وضعیت موجود در حوزه تولید محتوا، منجر به اجرای پروژه « تولید محتوا در فضای سایبر؛ مورد مطالعه: وبلاگستان فارسی» شد که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران همراه بود.  از دو روش پیمایش و و تولید محتوا برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش، از یک سو وجود نوعی رکود در تولید محتوا و رواج کپی‌برداری وسیع از مطالب وبلاگ‌ها و سایت‌ها، و از سوی دیگر، تنوع موضوعی، به ویژه استفاده از قالب‌های متنوع رسانه‌ای را نمایان کرد. افزون بر این، فقر مهارت‌های فنی و آنچه در علوم ارتباطات بدان «سواد رسانه‌ای» اطلاق شده و  تناسب بین نوع رسانه، قالب محتوا، و مخاطب را مورد توجه قرار می‌دهد، به شکل چشمگیر در جامعه مورد مطالعه پدیدار است.