استاد گرامی خانم «دکتر فریده مشایخ» نقدی بر کتاب یادگیری الکترونیکی ( تألیف محمود بابایی ) نوشته‌اند که در سایت انجمن یادگیری الکترونیکی ایران درج شده است. این نوشتار، بیشتر بر روی معرفی کتاب تأکید دارد. در بخش از این نوشتار می‌خوانیم:

کتاب حاضر کوششی است در بازنمایی یادگیری الکترونیکی . ولی از آنجا که رویکرد یادگیری الکترونیکی پارادایم جدیدی را نه تنها در ار تباط با دسترسی بلکه در ار تباط با کیفیت یادگیری نوید می دهد… متن کامل