در محضر استادی که بسیار از او آموخته‌ام: دکتر عباس حرّی- ششم دی ماه ۱۳۹۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در محضر استاد گرانمایه آقای دکتر محسنیان راد

در کنار استاد گرانقدرم آقای دکتر خانیکی 

در محضر استاد پر افتخار، پروفسور معتمدنژاد در سال ۱۳۸۷